Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dane osobowe administrowane przez Bank Tkanek Oka, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Bank Tkanek Oka gromadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 z późn. zm.), a także na podstawie innych przepisów szczególnych regulujących sferę funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych.

Osoby, które powierzyły Bankowi Tkanek Oka swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz ich poprawienia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Na wyraźne żądanie osoby, która udostępniła jej dane, Bank Tkanek Oka trwale usunie powierzone jej dane osobowe lub ograniczy ich przetwarzanie z wyłączeniem sytuacji, w których takie działanie uniemożliwiają przepisy szczególne.

Bank Tkanek Oka każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których pomimo podjęcia należytych starań przez administratora danych zmierzających do poinformowania osoby o sprostowaniu lub usunięciu jej danych osobowych, takie działanie było niemożliwe.

Okres przechowywania danych osobowych przez Bank Tkanek Oka regulują przepisy szczególne.

Dane osobowe mogą zostać powierzone innemu podmiotowi wyłącznie w oparciu o odrębne przepisy upoważniające podmioty do dostępu do takich danych i w celu realizacji ich zadań ustawowych lub w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań statutowych Banku Tkanek Oka w oparciu o zapisy wcześniej zawartych umów.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Bankowi Tkanek Oka ma prawo do złożenia skargi na działanie administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W sprawie przetwarzania danych osobowych powierzonych Bankowi Tkanek Oka prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 670 13 88 lub przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: k.jastrzebski72@gmail.com.